آنچه در این مجموعه خواهید آموخت:

تئوري موسيقي 1                                                                                   تمرين بمل ها ، سري و كرن

تئوري موسيقي 2                                                                                                          نت هاي كوچك ، علامت فرماتا

تمرينات مقدماتي 1                                                                                                        تكنيك ويبره و تريل

تمرينات مقدماتي 2                                                                                                         تكنيك گليساندو

تمرينات مقدماتي 3                                                                                  روش كوك كردن ويولن

طرز انگشت گذاري روي سيم هاي دوم و سوم                                                                تمرين عملي تكنيك هاي ويولن 1 

طرز انگشت گذاري روي سيم هاي اول و چهارم                                                تمرين عملي تكنيك هاي ويولن 2

انگشت گذاري نت هاي فاديز ،دوديز، سي بكار                                                               تمرين عملي تكنيك هاي ويولن 3

مشق انگشت چهارم ،‌ميزان هاي ساده و تركيبي ، ميزان 8/6                                        تمرين عملي تكنيك هاي ويولن 4

ميزان 4/3 ، ضد ضرب ، سنكوپ                                                                                  قطعه زوربا با نوازندگي مدرس 

 آرشه هاي مختلف جهت اجراي اتودها                                                           قطعه اپيك با اجراي : امين اسماعيلي 

 پوزيسيون هاي فينگر بورد                              شماره شناسه اثر:046451-00093-8


محصولات مرتبط