آموزش ساز سه تار سطح مقدماتی اوح دانش

                                                  درسه تار نوازی حرفه ای شوید.

            آموزش جامع تصویری سازسه تار قابل اجرا در تمام DVD Player های خانگی و کامپیوتر ها

                                                  توسط استاد: فریدون فراهانی

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت:      

تمرينات مضراب 
اجراي شماره 1 
تئوري موسيقي : وزن 
تمرينات وزن خواني 1 
تئوري موسيقي : نت خواني 
نامگذاري سيم ها و تمرينات دست باز
اجراي شماره 2

 پرده گيري دستان اول سيم اول 
پرده گيري دستان اول سيم دوم 
پرده گيري دستان دوم 
تمرين مضراب ريز 
پرده گيري دستان سوم 
پرده گيري دستان چهارم  اجراي شماره 3 
آشنايي با كاربرد سيم سوم و چهارم 
تمرينات وزن خواني 2
پرده گيري دستان پنجم و ششم پرده گيري دستان هفتم و هشتم 
تمرينات وزن خواني 3
 تمرينات ملوديك 1 
اجراي شماره 4 
تمرينات ملوديك 2 
پرده هاي دستگاه شور
تمرينات ملوديك 3 
مضراب دراب و قطعه اي از آواز دشتي
گوشه نغمه دستگاه نوا
آشنايي با استاد 

محصولات مرتبط