آموزش ساز نی سطح مقدماتی لوح دانش

طرز نشستن ، نفس گیری و تولید  صدا                                                                           آواز بیات ترک ، گوشه مهربانی ، گوشه شهابی ، گوشه طوسی ، تصنیف و چهار مضراب                     
 طرز دست گرفتن و ایجاد صداهای: بم ، اوج، غیث ، پس غیث ، بم نرم                                    آواز افشاری ، گوشه عراق ، تصنیف رشید خان و ...
 معرفی نت ها و نامگذاری سوراخ های ساز                                                                      آواز ابوعطا ، گوشه یتیمک ، تصنیف آمان ...
 اجرای شماره 1                                                                                                      آواز دشتی ، گوشه چوپانی ف دیلملن ، زردملیجه ...                                                                                                          
تئوری موسیقی                                                                                                        دستگاه همایون : گوشه چکاوک ، نغمه ، بیداد ، شوشتری ...                                                 
 دستگاه شور : گوشه کرشمه ، رهاب ، گوشه چهار باغ ، کرد بیات ، حجاز و ...                           دستگاه نوا: گوشه گوشت ، نکیسا ، نی نوا            
 گوشه عشاق و فرود به شور                                                                                        دستگاه ماهور: گوشه شکسته ، دلکس ، رقص پروانه ..
 دستگاه اصفهان: گوشه ساقی نامه ، موسی اسحاقی ، منصوری                                               دستگاه سه گاه: گوشه زابل ، گوشه جو ...                                         .                       
 

محصولات مرتبط