آموزش ساز دیوان سطح مقدماتی لوح موسیقی

این مجموع دارای قابلیت پخش در پلیرهای خانگی میباشد.

 

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت:

 

 1. تمرينات مضراب چپ و راست قسمت 1                                     شماره شناسه اثر:049606-00093-8
 2. تمرينات مضراب چپ و راست قسمت 2 
 3. اجراي شماره 1 
 4. تئوري موسيقي : ريتم قسمت 1 
 5. تئوري موسيقي : ريتم قسمت 2 
 6. وزن خواني و سرمشق هاي مضرابي قسمت 1 
 7. وزن خواني و سرمشق هاي مضرابي قسمت 2 
 8. وزن خواني و سرمشق هاي مضرابي قسمت 3 
 9. اجراي شماره 2
 10. تئوري موسيقي : نت خواني 
 11. تمرين دست باز روي سيم هاي 
 12. تمرينات پرده گيري پوزيسون اول قسمت 1 
 13. تمرينات پرده گيري پوزيسون اول قسمت 2 
 14. تمرينات پرده گيري پوزيسون اول قسمت 3 
 15. تمرينات پرده گيري پوزيسون اول قسمت 4 
 16. دستان شناسي ديوان و تمرين ريزقسمت 1 
 17. دستان شناسي ديوان و تمرين ريزقسمت2 
 18. تمرينات پايه اي و دوره اي قسمت 1 
 19. تمرينات پايه اي و دوره اي قسمت 2 
 20. اجراي شماره 3 
 21. تمرينات پايه اي و دوره اي قسمت 3 
 22. تمرينات پايه اي و دوره اي قسمت 4
 23. قطعاتي با انواع ديوان : باغلاما و جورا
 24. اجراي قطعاتي با متدهاي تركي 1
 25. اجراي قطعاتي با متدهاي تركي 2 
 26. آشنايي با استاد

محصولات مرتبط