آموزش تصنیف و آواز خوانی سطح مقدماتی لوح موسیقی

این مجموع دارای قابلیت پخش در پلیرهای خانگی میباشد.

 

 

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت:

 

 1. آشنايي با آواز و تصنيف                                                               شماره شناسه اثر:046455-00093-8
 2. تصنيفي بر اساس گوشه كرشمه در دستگاه شور 
 3. شناخت گستره صدايي 
 4. تمرينات صداسازي 1 
 5. تصنيفي در مايه دشتي 
 6. تمرينات صداسازي 2 
 7. تصنيفي در مايه ابوعطا 
 8. تمرينات صداسازي 3 
 9. تصنيفي در دستگاه شور 
 10. تمرينات مقدماتي تحرير 
 11. تصنيفي در مايه دشتي و تمرين تحرير 
 12. رديف شناسي : آشنايي با دستگاه " گوشه " آواز 
 13. آشنايي با شناسه هاي گوشه 
 14. تصنيفي در بيات زند 
 15. ارتباط بيات زند با دستگاه شور ،گوشه شهابي
 16. تصنيفي در بيات زند 
 17. تصنيف كردي در مايه افشاري و تمرين تحرير 
 18. تمرين تحرير در گوشه عراق افشاري 
 19. تمرينات تحرير در ابوعطا و دشتي و اجراي گوشه چهار باغ 
 20. تصنيفي در نوا و تمرينات تحرير در گوشه عراق و نهضت 
 21. تصنيفي در دستگاه سه گاه
 22. گوشه مثنوي مخالف در دستگاه سه گاه 
 23. گوشه بختياري در دستگاه همايون 
 24. تصنيفي از مدرس "فريدون فراهاني " در مايه دشتي 
 25.  آشنايي با استاد

محصولات مرتبط