اموزش ساز نی سطح پیشرفته لوح موسیقی

                                                  در یادگیری ساز نی حرفه ای شوید.

           آموزش جامع تصویری ساز نی قابل اجرا در تمام DVD Player های خانگی و کامپیوترها

                                                  توسط استاد: محمد عابدینی

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت:                                  شماره شناسه اثر:019441-00093-8 

01)       چهارگاه (1) 
02)       چهارگاه (2) 
03)       چهارگاه (3) 
04)       چهارگاه (4) 
05)       راست پنجگاه (1) 
06)       راست پنجگاه (2) 
07)       راست پنجگاه (3) 
08)       راست پنجگاه (4) 
09)       شورز، شورلا، دشتی 
10)       افشاری ، اصفهان ، بیات ترک 
11)       سه گاه ، همایون 
12)       تنصیف ها وقطعات (1) 
13)       تنصیف ها وقطعات (2) 
14)       تنصیف ها وقطعات (3) 
15)       تنصیف ها وقطعات (4) 
16)       تنصیف ها وقطعات (5) 
17)       تنصیف ها وقطعات (6) 
18)       تنصیف ها وقطعات (7) 
19)       تنصیف ها وقطعات (8) 
20)       تنصیف ها وقطعات (9)


محصولات مرتبط