پیش دبستانی لوح دانش

  سرفصل های آموزشی این مجموعه:

                         علـوم: اين بخش شامل آموزش سـاده مفاهيــم

                       تجربي براي كودكان بوده، كه زبان سـاده وفضـاي

                      شادآن سبب گرديده كودكان بتوانـند ارتبـاط لازم

                    را با آن بر قرار كرده و مفاهيم لازم را فراگيرند.    

                   مفاهيم رياضي: در اين بخش با طراحي بازي هايي  

               جذاب كودكان را درگير با مفاهيـم كرده ايم تابتوانند به 

            صورتي ملموس با اين مفاهيم آشنا شوند و به دركي كامل

           و درست از آنها نيز برسند. 

           آموزش اعداد : آمـوزش در اين بخـش با ســاخت

              انيميشنهايي جذاب درفضايي شاد همراه با ترانه ميباشد، 

              مفهـوم هر عدد به طور جـداگانه با زبـاني سـاده و قابــل

              لمس براي كودكان توضيح داده شده ودر انتها بازيهايي

              طراحي شده تا مفاهيم بطوركامل براي كودكان جا بيافتد

              زبـان آمـوزي: آموزش تعـدادي از حروف الفبـا به

     صورتي كامل با زباني ساده و درفضايي شاد، متناسب با روحيه 

كـودكان مطابـق با متـُد آموزشي ايـن پايـه، همراه با  تمرين هايي

           به صورت بازي براي درك بهتر كودكان.

           مهارتهاي زندگي: آموزش مفاهيم اخلاقي و اجتماعي

            در قالب داستان هايي آموزنده به صورت تمام  انيميشن

             جهت فهم و درك راحت تَر اين مفاهيم توسط كودكان.

             آموزش نقاشي : آموزش نقاشي توســط اشكال ساده

              هندسي به صورت مرحله اي همراه با ملــودي هايي

              شاد و مورد پسند كودكان .


محصولات مرتبط