ریشتر

شرکت نرم افزاری بهکامان در دهه80 با بهره گیری از برترین اساتید اقدام به تولید وتکثیر عناوین آموزشی در زیمنه های عمومی-کربردی-مهندسی نموده وبا بابیش از یک دهه سابقه توانسته به جای خود را در بازار /اموزشی کشور پیدا کند وطرفدارن این موسسه همواره از آخرین عناوین تولیدی این شرکت استقبال میکنند.