تسکو-TSCO

شرکت توسن سیستم شرق(تسکو-tsco) در سال 1381 شمسی تاسیس شد. فعالیت این شرکت در راستای عرضه تجهیزات کامپیوتری تعریف شد که برگرفته از دانش، سوابق کاری و تجربه موسسان و هیئت مدیره این شرکت بود، که همگی در این زمینه حرف هایی برای گفتن داشتند و زمینه مساعدی می خواستند تا بتوانند مواردی را که به آن اعتقاد داشتند، تحقق بخشند. دیر زمانی نپایید تا تحولات مجموعه مسیر خود را یافت و تا هم اکنون این تحولات در ابعاد جدیدتری ادامه دارد.لیست جانبی تسکو،پخش عمده محصولات تسکو،شرکت تسکو،خرید عمده جانبی تسکو،خرید عمده محصولات تسکو،لیست ققیمت عمده تسکو،پخش تسکو